تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ | 16:53 | نویسنده : شاهی بیگ

موضوعات پایان نامه هاي ارائه شده کارشناسی ارشد
1. مقایسه توان تبیین معیارهاي سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
2. ارایه مدل براي پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره
3. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادي و کیفیت گزارش گري مالی
4. بررسی رابطه بین سهامداران نهادي کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها
5. بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود
6. بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه هاي اصول راهبري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران
8. بررسی رابطه بین مالکیت نهادي سهام و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
9. بررسی رابطه بین مالکین نهادي و محتواي اطلاعاتی سود
10 . بررسی رابطه بین معیارهاي نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
توبین و ارزش افزوده اقتصادي پالایش شده در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Q 11 . بررسی رابطه بین نسبت
12 . بررسی رابطه بین نسبت هاي مالی و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
13 . ارایه مدلی براي گزارش گري مالی در بازار سرمایه کشورهاي اسلامی؛ نمونه مورد ایران
14 . بررسی رابطه بین نسبت هاي نقدینگی سنتی و نسبت هاي حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها
15 . بررسی رابطه بین نظام راهبري و عملکرد مالی شرکت ها
16 . بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداري سودهاي غیرعادي در شرکت هاي بورسی
17 . بررسی رابطه بین هزینه هاي سیاسی و محافظه کاري (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران
18 . بررسی رابطه بین ویژگی هاي کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادي
19 . بررسی رابطه جریانهاي نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادي با ثروت ایجاد شده براي سهامداران
20 . بررسی رابطه حمایت سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
21 . بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
22 . بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)
23 . بررسی رابطه سازوکارهاي نظام راهبري شرکت و هزینه هاي نمایندگی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2
24 . ارتباط بین نظام راهبري و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و متغیرهاي کلان اقتصادي P/E 25 . بررسی رابطه ضریب
26 . بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
27 . بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از ابزارهاي نظام راهبري شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
28 . بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
29 . بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي سهامداران
30 . بررسی رفتار سود حسابداري با استفاده از سري هاي زمانی باکس – جنکینز
31 . بررسی روابط بین نسبت هاي مالی و قیمت سهام در صنایع کانی هاي غیر فلزي
و ARCH 32 . بررسی روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي
GARCH
33 . بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت هاي مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
34 . بررسی روش هاي افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مورد:
بورس اوراق بهادار تهران
35 . ارتباط خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدي
36 . بررسی روش هاي سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه
37 . بررسی روش هاي مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران
38 . بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي از طریق تبدیل موجک
39 . بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزي و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن
40 . بررسی ساختاري قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
41 . بررسی سودمندي اطلاعات جریان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران)
1374- 42 . بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380
43 . بررسی عوامل موثر بر پیاده سازي موفق سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

3
44 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
45 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
46 . ارتقاي تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وري سرمایه
47 . بررسی عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالی شرکت هاي تعاونی فعال استان کردستان
48 . بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهاي آتی در بورس کالاي ایران
49 . بررسی عوامل موثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
50 . بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهاي عملکرد گذشته شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
51 . بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازي شده براي دوره کارشناسی رشته حسابداري
52 . بررسی کاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت توسط مدیران شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
53 . بررسی کاربرد مدل سري زمانی چند متغیري در پیش بینی جریانهاي نقدي عملیاتی: مقایسه تئوري با شواهد تجربی
54 . بررسی کاربرد مدل هاي پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
55 . بررسی کاربردي الگوهاي پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
56 . بررسی محتواي اطلاعاتی اقلام حسابداري مندرج در صورت هاي مالی و ارایه مدلی جهت پیش بینی سود
AHP و QFD 57 . ارتقاي کیفیت خدمات امور مالی با به کارگیري
58 . بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
59 . بررسی مربوط بودن سود حسابداري، ارزش دفتري و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاري در مدل هاي ارزشیابی مبتنی بر
قیمت
60 . بررسی مقایسه اي توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیرمستقیم
61 . بررسی مقایسه اي رتبه بندي شرکت هاي برتر بر اساس نسبت هاي سودآوري و شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
62 . بررسی موانع استفاده از حسابداري تورمی در ایران
مورد مطالعه استان اصفهان) (GFS) ( 63 . بررسی موانع استقرار سیستم آمارهاي مالی دولت
64 . بررسی موانع به کارگیري سیستم هزینه یابی هدف در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
65 . بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
66 . بررسی میزان استفاده مدیران شرکت ها از نظریه اختیارات سرمایه گذاري

67 . بررسی میزان رعایت استانداردهاي حسابداري ایران، مقررات بورس و قانون تجارت در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران
68 . ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران
69 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جریان هاي نقدي عملیاتی با بازده سهام
70 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابداري به ارزش بازار شرکت
71 . بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزي آرمانی مطالعه موردي: استان فارس
72 . بررسی نحوه توزیع آماري نسبت هاي مالی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
73 . بررسی نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان یک متغیر جایگزین ریسک با استفاده از رویکرد اهرمی
74 . بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهاي مالی در بورس اوراق بهادار تهران
75 . بررسی نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
76 . بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی
77 . بررسی نقش سود حسابداري و جریانهاي نقدي در سنجش عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
78 . بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام
79 . ارزیابی تاثیر ساز و کار نظارتی راهبري شرکتی بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
80 . بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدي در نقد شوندگی سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
81 . بررسی نگرش مدیران بانک هاي خصوصی ایران نسبت به سنجش سودآوري مشتري
82 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي تولیدي استان چهارمحال و بختیاري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتی
83 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي صنعتی فارس نسبت به حسابداري صنعتی
84 . بررسی نوع مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
85 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
86 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداري شماره 15
(حسابداري سرمایه گذاري ها)
87 . بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی
سال هاي 1380 تا 1384

5
88 . بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي
89 . بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد
90 . ارزیابی تصمیم هاي سرمایه گذاري و رابطه آن با پایداري سود مطالعه موردي شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
91 . بررسی و تبیین نیازها و اولویت هاي اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه هاي بلند مدت
92 . بررسی و تعیین عوامل موثر بر همسان سازي سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري از دیدگاه مدیران شرکتهاي صنعتی کوچک و متوسط
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
93 . بررسی واکنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران
94 . بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي پایداري اقلام تعهدي
95 . بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس
96 . بررسی وجود محافظه کاري در گزارش گري مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
97 . بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها
توبین و مقایسه آن با سایر معیارهاي ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق Q 98 . بررسی کاربرد نسبت
بهادار تهران
در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي P/B و P/E توبین و مقایسه آن با نسبت هاي Q 99 . بررسی کاربرد نسبت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
100 . پژوهشی تجربی پیرامون روش هاي تحلیلی آماري در حسابرسی
101 . ارزیابی توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پیش بینی سود غیرعادي و تعیین ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
102 . پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی
103 . پیش بینی درماندگی مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي بیز
104 . پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
105 . پیش بینی مخاطره پرتفوي بهینه در سهام شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار
(XBRL) 106 . پیش نیازهاي پیاده سازي زبان توسعه پذیر گزارش گیري کسب و کار
107 . تئوري اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

6
108 . تئوري هاي پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدي
109 . تاثیر ارایه اطلاعات حسابداري اجتماعی بر تصمیم گیري سرمایه گذاران
110 . تاثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیري هاي استفاه کنندگان صورت هاي مالی
111 . تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
112 . آثار هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتی آن در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
113 . ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و سیاست هاي سود سهام در ایران
114 . تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران
115 . تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بر ارزش آتی شرکت
116 . تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس
117 . تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
118 . تاثیر تغییرپذیري سودهاي عملیاتی و اندازه شرکت بر روي قابلیت پیش بینی مدل هاي تعهدي و نقدي
119 . تاثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاري بر ارزش شرکت
120 . تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهاي ریسک و عملکرد
121 . تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
122 . تاثیر سازه هاي اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه هاي کاري بر
افشاگري مالی
123 . تاثیر مالکیت نهادي بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
124 . ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهاي خصوصی سازي شده از طریق بورس اوراق بهادار
125 . تاثیر متغیرهاي رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي بر عدم شفافیت سود
(P.E) 126 . تاثیر محافظه کاري بر پایداري سود و نسبت قیمت به سود
127 . تاثیر محافظه کاري حسابداري بر پایداري و توزیع سود
128 . تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران
129 . تاثیر نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت هاي سرمایه گذاران حرفه اي

7
130 . تاثیر هموار سازي سود بر بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
131 . تاثیر ویژگی هاي موسسه حسابرسی و صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی
132 . تاثیر کیفیت اقلام تعهدي بر هزینه سرمایه سهام عادي
133 . تبیین توان درجه اهرم اقتصادي جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو
دیزل)
134 . تبیین مدل معادلات ساختاري عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
و بررسی رابطه آن با مدل با بازده سهام CVA 135 . ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران با مدل
136 . تبیین نیازها و اولویت هاي تحقیقاتی حسابداري ارایه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل
137 . تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت
138 . تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعی
139 . تحلیلی نظري پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی
مورد مطالعه: شرکت هاي پذیرفته (DEA) ( 140 . تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
شده در بورس اوراق بهادار تهران)
141 . تعیین شاخص هاي ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت هاي سیستم حسابداري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تحقق
پاسخ گویی مالی و عملیاتی
در ارتباط با بازده سهام در شرکت هاي تولیدي پذیرفته P/E 142 . تعیین محتواي اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدي و نسبت
شده در بورس اوراق بهادار تهران
143 . تعیین مدل بهینه پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
144 . تعیین میزان بهینه سرمایه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک
145 . تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
146 . ارزیابی کارایی الگوهاي پیش بینی بحران مالی براي شرکت هاي ایرانی
147 . تفکیک سود و پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی آتی
148 . تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

8
149 . توانایی سود و جریان هاي نقدي عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران
150 . توانایی نسبتهاي مالی در کشف تقلب در گزارشگري مالی: تحلیل لاجیت
151 . توجیه تصمیمات در برنامه ریزي حسابرسی
152 . چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه
153 . چالش ها، موانع و ساز و کارهاي نظام هاي بودجه ریزي در آموزش عالی: مطالعه موردي: دانشگاه تهران
154 . حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها
155 . حسابداري مازاد تمیز: رابطه ارزشی سود و ارزش دفتري
156 . دانش و مهارتهاي مورد نیاز براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی حسابداري دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و
دانشجویان حسابداري (بررسی موردي: استان آذربایجان غربی)
157 . ارزیابی کارایی متغیرهاي مالی و متغیرهاي اقتصادي در پیش بینی بحران مالی شرکت ها (مورد مطالعه شرکت هاي پذیرفته در بورس
اوراق بهادار تهران)
158 . رابط میان برخی ساز و کارهاي حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توبین و معیارهاي ارزیابی عملکرد شرکت ها در ایران Q 159 . رابطه
160 . رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
161 . رابطه اقلام تعهدي اختیاري با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه گذاري دارایی هاي سرمایه اي در شرکت هاي پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار تهران
162 . رابطه برخی از ابزارهاي نظارتی راهبري شرکت و معیارهاي اقتصادي و مالی ارزیابی عملکرد
163 . رابطه بین افشاي اختیاري و مدیران غیرموظف
(1384- 164 . رابطه بین سود حسابداري و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک: بورس اوراق بهادار تهران ( 1378
165 . رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
166 . رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی
1377 – 167 . رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي 1381
168 . ارزیابی کیفیت سودآوري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع شیمیایی و دارویی)

9
169 . رابطه بین معیارهاي ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
170 . رابطه بین نسبت هاي سود آوري و بازده سهام در بازار بورس تهران
171 . رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
172 . رابطه تدوین استانداردهاي حسابداري با کیفیت اطلاعات حسابداري
173 . رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها
174 . رابطه قراردادهاي بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
175 . رابطه کیفیت اقلام تعهدي و هزینه سرمایه در ایران
176 . رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت ها در فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار تهران
177 . رابطه نوع مالکیت نهادي و حسابداري محافظه کارانه
178 . رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
179 . ارزیابی مدلها و روشهاي سنجش و ارزشگذاري سرمایه هاي فکري شرکت ها
180 . راهبرد سرمایه گذاري در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدي در بورس اوراق بهادار تهران
181 . رویکردهاي تصمیم گیري اخلاقی مدیران مالی شرکت ها
RFM بر اساس مدل (CLV) 182 . سنجش ارزش دوره زندگی مشتري
183 . سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها
184 . سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه میان سرمایه فکري و ارزش بازار سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
185 . سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار
186 . سودمندي ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداري شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي
1375 -81
187 . سودمندي استفاده از روش هاي تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادر تهران
188 . سودمندي اقلام صورت هاي مالی در پیش بینی زمان لازم براي حسابرسی شرکت
189 . سودمندي حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی
190 . ارزیابی مقایسه اي سودآوري اعتبارات بانکی عقود اسلامی به روش بهایابی بر مبناي فعالیت و روش بهایابی سنتی: مورد بانک توسعه
صادرات ایران

10
191 . سودمندي حسابرسی مستقل صورت هاي مالی
192 . سودمندي متغیرهاي بنیادي در پیش بینی رشد سود
193 . سودمندي متغیرهاي حسابداري در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
194 . شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی براي تامین مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
195 . شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادي سهام در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
196 . شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران
197 . شناسایی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه هاي عصبی
198 . طراحی الگوي تاثیر فناوري اطلاعات برسنجه هاي عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل
199 . طراحی مدل برنامه ریزي آرمانی سرمایه گذاري صنعت بیمه ایران: مطالعه موردي
200 . علل عدم استفاده از صورتهاي مالی تلفیقی در تصمیم گیري مدیران
201 . ارزیابی میزان همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادي، سود خالص و سود عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
202 . عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل
203 . عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل
204 . عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
205 . عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان
206 . فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنند گاه از نقش اعتبار دهی حسابرسان مستقل
207 . فرآیند شکل گیري قیمت ها در بورس تهران - رویکرد ریزساختاري
208 . قیمت گذاري عرضه هاي عمومی اولیه: ترکیب شبکه هاي عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
209 . کاربرد تئوري اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک مطالعه موردي: شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
210 . کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت هاي مالی
211 . کیفیت اقلام تعهدي و سود با تاکید بر نقش خطاي برآورد اقلام تعهدي
212 . ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادي در بورس اوراق بهادار تهران
213 . کیفیت اقلام تعهدي و مانده وجه نقد

214 . کیفیت سود و بازده سهام شرکت ها
215 . گزارشگري مالی برحسب قسمت هاي مختلف واحد تجاري: آزمایش تجربی بار اطلاعاتی و زمینه یابی کاربردها و محدودیت ها در
ایران
216 . گزینش مدلی کارآمد براي پیش بینی جریان هاي نقدي بر اساس مقایسه مدل هاي مربوط در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
1378 - اوراق بهادار تهران 1384
217 . محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاري در دارایی هاي سرمایه اي و نیروي کار و رابطه آن با پایداري سود در شرکت هاي
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
218 . محافظه کاري
به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاري MTB 219 . محافظه کاري در گزارشگري مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و
220 . محتواي اطلاعاتی اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد
221 . محتواي اطلاعاتی جریان هاي نقدي و تعهدي در بازار سرمایه ایران
222 . محتواي اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود حسابداري در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام
223 . آزمون تجربی فرضیه پیام رسانی سود نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
224 . ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
225 . محتواي اطلاعاتی داده هاي ارزش افزوده : مطالعه موردي ایران
226 . محتواي اطلاعاتی کسري ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی
227 . محدودیت هاي مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاري دارایی هاي سرمایه اي در شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق
بهادار تهران
228 . مخارج سرمایه اي، اقلام تعهدي و بازده سهام
229 . مدل هاي ارزیابی و کفایت آن در پیش بینی قیمت هاي سهم
230 . مطالعه تجربی معیارهاي عملکرد مبتنی بر ارزش، رضایت سهامدار و قیمت سهام
231 . مقایسه ارتباط تغییرات درآمد هر سهم و تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
232 . مقایسه انواع تحلیل هاي رگرسیونی براي داده هاي حسابداري

12
233 . مقایسه تحلیلی کاربرد رویکرد دستوري و رویکرد اثباتی در فرآیند نظریه پردازي در حوزه معرفتی حسابداري
234 . مقایسه توانایی جریان هاي نقدي و اقلام تعهدي در پیش بینی جریان هاي نقدي آتی
235 . ارزیابی ویژگی هاي کیفی سیستم اطلاعاتی حسابداري (مطالعه موردي: شرکت پتروشیمی بندرامام)
236 . مقایسه سود و جریانات نقدي به عنوان معیارهایی براي ارزیابی عملکرد شرکت: بررسی نقش اقلام تعهدي
237 . مقایسه قدرت توضیحی مدل هاي ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادي سود در تعیین ارزش شرکت ها
238 . مقایسه و ارزیابی روش هاي سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارایه الگوي مناسب
(XBRL) 239 . مقدمه اي بر زبان توسعه پذیر گزارشگري بازرگانی
240 . مولفه هاي توانمندسازي موسسات ارایه کننده خدمات ماپ مالی در فضاي کسب و کار ایران
241 . نقد بهاي تاریخی
242 . نقش اقلام تعهدي اختیاري در مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
243 . نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدي اختیاري
1370– 244 . نقش سود، ارزش دفتري، و اختیار واگذاري در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس تهران 1383
245 . نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
246 . استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت هاي موفق از ناموفق
247 . نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیري آن در ایران
248 . نقش گروه هاي مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي :بورس اوراق بهادار اصفهان)
249 . نقش هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سوهاي آتی
( 250 . نگرش مدیران درباره افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعی: شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 1386
مطالعه QFD: 251 . نیازسنجی آموزشی سازمان بر اساس خواسته هاي مشتریان، با رویکرد بهبود بهره وري توسط بکارگیري تکنیک
موردي شرکت ستکام
252 . نیازها و اولویت هاي آموزشی حسابداري مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداري
253 . هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر هاي حسابداري محرك ریسک
254 . هزینه هاي نمایندگی و قیمت گذاري خدمات حسابرسی مستقل
255 . همسنجی بازده و ریسک فرصت هاي جایگزین سرمایه گذاري در ایران

256 . وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
257 . استفاده از ویژگی هاي کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود
258 . ویژگی هاي غیرمالی موثر بر کیفیت گزارشگري مالی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
259 . کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
260 . کاربرد بهره گیري از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکردي بر میانگین متحرك)
261 . کاربرد روش هاي تحلیلی در حسابرسی صورت هاي مالی
262 . کاربرد نسبت هاي نقدینگی، جریان نقدي و حسابداري تعهدي در پیش بینی جریان نقدي عملیاتی آتی شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
263 . کیفیت سود، اطلاعات حسابداري و مخارج سرمایه اي
مورد بانک رفاه ABC: 264 . امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانکی به روش
265 . امکان سنجی تحول در نظام حسابداري و گزارشگري مالی دانشگاه هاي دولتی ایران
266 . انتخاب پرتفوي با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
267 . انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه هاي عصبی
268 . اندازه گیري کارایی نسبی شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (شاخص هاي تکنولوژي
اطلاعات)
UNPERF در برابر : UNQUAL 269 . اندازه گیري کیفیت خدمات در دانشگاه هاي ایران
270 . آزمون ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسن
271 . اهمیت مساله مسیر یابی در کاهش بهاي تمام شده محصول مطالعه موردي: شرکت ذوب آلیاژ
ARDL 272 . برآورد رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گري هاي مالی با متغیرهاي کلان پولی با استفاده از روش
273 . برآورد قیمت عرضه هاي عمومی اولیه با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
274 . بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه هاي غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس
275 . بررسی اثر قراردادهاي بدهی، هزینه هاي سیاسی، طرح هاي پاداش، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
276 . بررسی ارتباط برخی از مکانیزم هاي نظام راهبري شرکتی با نقدشوندگی بازار

14
277 . بررسی ارتباط بین الگوي سودهاي افزایشی با ضریب قیمت به سود و ویژگی هاي شرکت هاي داراي الگوي سودهاي افزایشی
278 . بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاري عایدات و فرصت هاي رشد آتی شرکت ها
279 . بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران
280 . بررسی ارتباط بین هموارسازي سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
281 . آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت هاي مالی
282 . بررسی ارتباط بین هموارسازي سود و درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
283 . بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادي، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدي فعالیت هاي عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
284 . بررسی ارزش هاي فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارایه به نحو مطلوب استاندارد هاي بین المللی حسابداري
285 . بررسی امکان به کارگیري راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
286 . بررسی انگیزه هاي مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع نفتی، شیمیایی و فلزي)
287 . بررسی انگیزه هاي هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
288 . بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران
و روش خرید و نگهداري در بورس اوراق بهادار تهران DSMA 289 . بررسی بازدهی حاصل از به کارگیري روش هاي
290 . بررسی برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزیابی عملکرد شرکت
291 . بررسی پایداري خط مشی تقسیم سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
292 . اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
293 . بررسی تاثیر استراتژي هاي سرمایه در گردش بر بازده سهام
294 . بررسی تاثیر اقلام تعهدي بر کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
295 . بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
296 . بررسی تاثیر ثبات در معیارهاي مالی گذشته شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عکس العمل بیش از اندازه
سرمایه گذاران به این معیارها
297 . بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
(81- 298 . بررسی تاثیر دوره سرمایه گذاري بر عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 85

15
299 . بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
300 . بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهاي تاخیري بر ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
301 . بررسی تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302 . بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیري ساختار سرمایه شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
303 . اثر خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطلاعات بر کیفیت سود
304 . بررسی تاثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ ن ها براي تداوم همکاري با موسسات حسابرسی
305 . بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل
306 . بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش هاي حسابداري در ایران (آزمون تجربی مدل گري)
307 . بررسی تاثیر فناوري اطلاعات بر ویژگی هاي کیفی اطلاعات حسابداري
308 . بررسی تاثیر متغیرهاي حسابداري بر بازده غیر عادي آتی سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
309 . بررسی تاثیر متغیرهاي حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی
310 . بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
311 . بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتري: مقایسه اقلام تعهدي اختیاري کوتاه مدت و بلند مدت
312 . بررسی تاثیر ویژگی هاي خاص شرکت ها بر محتواي اطلاعاتی سود و جریان هاي نقدي عملیاتی در توضیح بازده سهام
313 . بررسی تاثیر ویژگی هاي سیستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصمیم گیري مدیران: مورد گروه بهمن
314 . اثر محافظه کاري حسابداري، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها
315 . بررسی تاثیر ویژگی هاي هیات مدیره بر عملکرد شرکت
316 . بررسی تجربی سازه هاي مهم در تعیین قراردادها، شاخص ها و پارامترهاي پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران
317 . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل هاي سنجش و اندازه گیري اعتبار مشتریان
318 . بررسی تحلیلی رابطه بین جریان هاي نقدي عملیاتی و اقلام تعهدي، ارایه مدل براي پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی
319 . بررسی تضاد حرفه اي – سازمانی در حسابداري
320 . بررسی توان معیارهاي داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده براي سهامداران
321 . بررسی توانایی متغیرهاي مالی در پیش بینی جریان هاي نقدي عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه هاي زمانی خاص
322 . بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

323 . بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نقدي با خطاي پیش بینی سود
324 . بررسی رابطه ارزش هاي فرهنگی با هموار سازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران
325 . اختیارات سرمایه گذاري نرخ هاي مبنا و تکنیک هاي جریان هاي نقدي تنزیلی
326 . بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
327 . بررسی رابطه اهرم مالی و نقدشوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران
328 . بررسی رابطه بین برخی ویژگی هاي مالی و غیرمالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران
329 . بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
330 . بررسی رابطه بین تغییرات جریانات نقدي عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی با توجه به ویژگی هاي خاص شرکت ها در بورس اوراق
بهادار تهران
331 . بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاري در بورس اوراق بهادار تهران
332 . بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبت هاي نقدینگی با بازده سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
333 . بررسی رابطه بین جریان هاي نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران
334 . بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک
335 . بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادي و ارزش شرکت  • یک گرافیک
  • فروش لینک